การมอบรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

การมอบรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙   จังหวัดตราด
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานพิธีงานวันครูจังหวัดตราด วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐จำนวน ๓ รางวัล
(รับมอบโล่ เกียรติบัตร) และเงินรางวัลคนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ดังนี้

 

16143118_1189596364488246_7290367911197870263_n

นางสาวพัทธมน  ขันเพ็ชร ครูวิทยาลัยเทคนิคตราด สังกัดอาชีวศึกษา
(รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙)

16003251_1189596351154914_6987061793342785989_n

นางจันทร์จิรา  สนธิศิริ ครูโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สังกัดส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙)

 

15895417_1189596507821565_7300999030776344326_n

 

นางสาวนิพัทธา  เอี่ยมใบพฤกษ์ ครูวิทยาลัยชุมชนตราด สังกัดอุดมศึกษา
            (รางวัลครูผู้เสียสละ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙)