การให้ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี 2559

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู ร่วมกับ ธนาคารออมสินมอบทุนการศึกษาให้แก่สมาชิก บุตรสมาชิกและทุนสนับสนุนโรงเรียนที่มีสมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครู
ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู และทุนสนับสนุนโรงเรียนที่มีสมาชิก ช.พ.ค. เข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.   ประจำปี 2559

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่องการให้ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี 2559
(download ได้ตาม link ด้านล่างนี้  เอกสาร มี 5 หน้า)

หน้าที่  1  /  หน้าที่ 2  /  หน้าที่  3  /   หน้าที่  4  /  หน้าที่  5

ใบสมัคร  (download ได้ตาม link ด้านล่างนี้ )

1.ประเภททุนการศึกษาสมาชิก (ตนเอง) (3 หน้า)

2.ประเภททุนการศึกษาบุตรสมาชิก (3 หน้า)

3.ประเภททุนสนับสนุนโรงเรียน (2 หน้า)