คณะหน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ นางจันทรา ไชยเสน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มาทำการตรวจสอบงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ และการบริหารงานอื่นๆของสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

IMG20170620172114

IMG20170620172355IMG20170620184146