จัดการอบรมหลักสูตรการอบรมออนไลน์ “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

 

รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564
โดยสามารถแจ้งรายชื่อทางไลน์ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด
Line ID : 0626040639 หรือโทรศัพท์ 039-520250 , 062-6040639

งานนำเสนอ1

CCI_000024