ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฎิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด

               วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา09.00 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราดและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฎิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด โดยมีคณะกรรมการ การประเมิน ดังนี้ 1.ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ประธานกรรมการ 2.นายสุทิศ ทองสนิทกาญจน์ กรรมการ 3.นางพิมพ์ชนา ธนาวรรัฐพงศ์ กรรมการ 4.นายธิติพล วัฒนาสกุล เลขานุการ เข้าประเมินผลการปฎิบัติงานรอบระยะเวลาการปฎิบัติงาน 1 ปี ประจำปี 2562

001 002 003