ประกาศสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระดับจังหวัด)

ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ปี 2564