ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความประสงค์ 
จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ทุนละไม่เกิน  100,000  บาท  หมดเขตส่งไม่เกิน วันที่  15  กรกฎาคม  2559

ดาวน์โหลด… ประกาศฯ และแบบการเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจัย ๑)

ดาวน์โหลด… คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.