ประกาศ กำหนดวัน/เวลา/สถานที่ในการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ