ประชุมคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ ฯ

วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด จัดประชุมคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2562 โดยนายนรินทร์ โภคสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัด โดยคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ จังหวัดตราด จัดตั้งขึ้นเพื่อ
1.เป็นศูนย์กลางของการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างสมาชิกในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันรวมถึงการจัดกิจกรรม
3.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับเรื่องของสวัดิการ สวัสดิภาพการผดุงเกียรติแห่งครู

a001

a003 a004 a002