ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ฯ ครั้งที่ 2/2562

              วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 และได้ออกระเบียบเรียกว่า “ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยการจัดสวัสดิการโครงการสวัสดิการ 40/75 พ.ศ. 2562
2. การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว จังหวัดตราด มีผู้ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ดังนี้
– ประเภทบุคคล ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
(1)กลุ่มครูและคณาจารย์ ได้แก่ นางสาวบัวภา จางวางแก้ว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
(2)กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นายคราวุธ หงษ์วิเศษ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง
(3)กลุ่มผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด
(4)กลุ่มศึกษานิเทศก์ ได้แก่นางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
(5)กลุ่มผู้มีคุณูปการ ได้แก่นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
– ประเภทหน่วยงาน ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
3. พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ในวันที่ 21 – 24 กันยายน 2562 สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด แจ้งปิดทำการในวันที่ 23 – 24 กันยายน 2562
4. พิจารณาแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามกรอบภารกิจและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัด

m001 m002 m003 m004