ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ฯ

                    วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด นำโดยนายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1 /2562 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัด โดยคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานในการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น ความมั่นคง และการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นโยบายรัฐบาล เพื่อสร้างการรับรู้ให้เข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่ ภารกิจงาน หรือโครงการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาจำเป็นต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็วอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกสังกัด โดยมีหน้าที่เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สามารถเป็นพิธีกรในงานต่างๆให้แก่สมาชิกเมื่อได้รับการร้องขอ และปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

001 002 003 004