ประชุมคณะกรรมการ “ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดตราด” ครั้งที่ 3/2562

        วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด จัดประชุมคณะกรรมการ “ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดตราด” ครั้งที่ 3/2562 นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด ประธานศูนย์พิทักษ์ฯ นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด กรรมการและเลขานุการศูนย์พิทักษ์ ฯ ได้ชี้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องดังต่อไปนี้
1. โครงการคลีนิคสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ประจำปีงบการเงิน 2562
2. การระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
3.การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. พ.ศ. 2559
4.การตรวจรักษาตาต้อกระจก ทางรพ.ศุภมิตร จะให้บริการตรวจรักษาฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด

 

p001 p002 p003 p005