ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 06/2564

    วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 06/2564 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี (ระดับจังหวัด) ดังต่อไปนี้
1. ประเภทผู้บุคคล
    1.1 กลุ่มครูและคณาจารย์ ได้แก่
          1.1.1 นายฎีกา สุภาสัย ตำแหน่ง ครู (ค.ศ.2) โรงเรียนบ้านคลองประทุน สังกัด สพป.ตราด
         1.1.2 นายวีระ มนตรีวงษ์ ตำแหน่ง ครู (ค.ศ.3) โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สังกัด สพม.จันทบุรีตราด
    1.2 กลุ่มผู้ปฎิบัติงานด้านการศึกษา ได้แก่ นางจงกล ม่วงทิม ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สังกัด สพป.ตราด
    1.3 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นางสาวมุทิตา แพทย์ประทุม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสะพานหิน สังกัด สพป.ตราด
   1.4 กลุ่มผู้มีคุณูปการ ได้แก่ เจ้าอธิการไพรวัลย์ ชยทตฺโต เจ้าคณะตำบลหาดเล็ก เจ้าอาวาสวัดหาดทรายแดง  สังกัด พศ.จังหวัดตราด
2.ประเภทหน่วยงาน ได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 

001 002 004 005