ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 07/2563

    

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 07/2563 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด พิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด ซึ่งได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
ประเภทบุุคคล
       – ครูและคณาจารย์ จำนวน 2 ราย
               1. นางสาวพิลดา แซ่ลี้ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม สังกัด สพป.ตราด
               2. นางสาวศศิวิมล จุลศิลป์ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองขาว สังกัด สพป.ตราด

      – ผู้ปฎิบัติงานด้านการศึกษา
              1. นายอุกฤษฎ์ สิงห์เขียว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส4/หน สังกัด สพป.ตราด

      – ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
              1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สังกัด สพป.ตราด

     – ผู้คุณูปการ
              1. พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมาภิมุข (วัดไร่ป่า) สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด

ประเภทหน่วยงาน
              1.โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) นางศิริรัตน์ โพธิ์ทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.ตราด

001 002 003