ประชุมคณะทำงานโครงการครูช่วยครู “กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” ครั้งที่ 1/2564

         วันศุกร์ที่28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ประชุมคณะทำงานโครงการครูช่วยครู “กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด โดยมีนายสำราญ ตติชรา เป็นประธานคณะทำงาน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการบริการสวัสดิภาพที่สอดคล้องกับความต้องการในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ทำให้มีขวัญและกำลังใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการสร้างเครือข่ายครูจิตอาสาในการช่วยเพื่อนครูด้วยกัน ในที่ประชุมได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการออกเยี่ยมครูผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยจะไปให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ และความช่วยเหลือต่างๆ ที่จำเป็น

1Penpuk Suwannapornkul