ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้านสวัสดิภาพครู

             นายจำนง  เหล่าคงธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราดและพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้านสวัสดิภาพครู ในกลุ่มสำนัหงาน สกสค. จังหวัดภาคกลาง 27 จังหวัดระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม  2560  ณ โรงแรม Mida  De  Sea  Hun  Hin จังหวัดเพชรบุรี 

IMG20170722081527 IMG20170722090206 IMG20170722110518 IMG20170722100758