ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ส. 4 ภูมิภาค (บูรณาการ)

         นายจำนง  เหล่าคงธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ส. 4 ภูมิภาค (บูรณาการ) ภาคกลาง ในวันที่ 22 – 23  สิงหาคม พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี นครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  โดยนายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์  เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบให้รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ และนายธนพร  สมศรี เป็นประธานพิธีปิดการประชุมและมอบนโยบายให้ที่ประชุมทราบ

a001 a002 a003 a004 a005 a006 a007 a008 a009