ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัด

เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2559  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด
ได้เข้าประเมิน นายจำนง  เหล่าคงธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด  ช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน
รอบระยะเวลา 1  ปี  ระหว่างวันที่  2  มกราคม 2558  ถึง  1 มกราคม  2559

IMG20160801163426 IMG20160801163800  IMG20160801173036 IMG20160801173139 IMG20160801173554 IMG20160801175419 IMG20160801184149 IMG20160801185623