มอบรางวัลพระพฤหัสบดีและมอบทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2563

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งมีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและประโยชน์เกื้อกูลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2563 โดยมีคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราดรางวัลพระพฤหัสบดี จำนวน 6 รางวัล
– ประเภทผู้บุคคล
1. พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนทฺโร
2. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลวัด
     คลองใหญ่
3. นางสาวศศิวิมล จุลศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองขวาง
4. นางสาวพิลดา แซ่ลี้ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม
5. นายอุกฤษฎ์ สิงห์เขียว พนักงาน สพป.ตราด
– ประเภทหน่วยงาน
6.โรงเรียนวัดบางปิดล่างฯ

มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ จำนวน 1 ทุน ได้แก่ นางสาวเกวลิน คมสว่าง นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49

 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011