มอบรางวัล พระพฤหัสบดี และทุนมูลนิธิทวี ฯ พ.ศ. 2561

          ในวันที่ 16 มกราคม 2562 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผุ้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานพิธี งานวันครู จังหวัดตราด ประจำปี 2562 มอบรางวัลและทุนการศึกษา แก่ครูและบุคลากรทางศึกษา ดังนี้

-รางวัล”พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2561 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ระดับจังหวัด จำนวน 6 ราย ดังนี้
1.นางกิจนา เมืองซอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ตราด
2.นางปราณี จันทสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล สังกัด สพป.ตราด
3.นายวิจิตร สัมโย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ตราด
4.นายวิชชา ครุปิติ รองผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัดสพป.ตราด
5.นายสมเกียรติ แซ่เต็ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม สังกัดสพม. เขต17
6.นายสุทิน สุขสวัสดิ์ ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม สังกัด สพป.ตราด

– ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2561 เด็กชายไกลราช จันพะวา โรงเรียนบ้านจัดสรร สังกัด สพป. ตราด

k001

k002

k003 k004

k005

k006

k007