วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. นายดุสิต จันทร

วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา11.00 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และพนักงานเจ้าหน้าที่ วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. นายดุสิต จันทร ณ วัดทองธรรมชาติล่าง
อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

aaa