สมาชิก ช.พ.ส. จะถูกให้พ้นจากสมาชิกภาพเมื่อ

               สมาชิกจะถูกให้พ้นจากสมาชิกภาพ ช.พ.ส.

ดาวน์โหลด