อบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาบุคลากร วิชาการเงินการบัญชี และพัสดุ

              วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 o. น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด นางทิพวัลย์ นิรันต์พานิช นักจัดการงานทั่วไป และนางสาวพรพิมล ตันสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การให้ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง การเงินบัญชี การเขียนหนังสือราชการ” วิชา “การเงินการบัญชี และพัสดุ” อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom clound meeting

246604 246606 246607 246610 246611