โครงการครูช่วยครู “กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้”

วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2564 นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ,นายสำราญ ตติชรา พร้อมคณะทำงานและครูจิตอาสาตาม
โครงการครูช่วยครู “กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” , เจ้าหน้าที่ อสม. ออกเยี่ยมและนำของใช้จำเป็นในการดำรงชีพมอบให้แก่ครูที่ป่วยฯ ซึ่งมีจำนวน 19 ราย ดังนี้
1.นายศิลป เพชรเสถียร
2.นายทวีศักดิ์ ถือสัตย์
3.นางวิภา คณาญาติ
4.น.ส.วิไล ชพานนท์
5.น.ส.อุบล ชพานนท์
6.นายเสน่ห์ สุทธิวารี
7.นายประวิง ประถมวงษ์
8.นางลูกเตย วุฒิสันต์
9.นางอนงค์ อิ่มอุไร
10.นางเฟือย ฤทธิเดช
11.นายเจริญ พรประสิทธิ์
12.นายประชุม ครุฑอรัญ
13.นายวิสูตร วิสุทธิศิริ
14.น.ส.สมลักษณ์ กูลศรีโรจน์
15.นางสุดา ลัดดาสวัสดิ์
16.นางสุธรรม วรรณรัตน์
17.นายสำนอง ภัณฑจร
18.นายอมร กัณฑิโกวิท
19.นางประสาทพร วัฒนชัย
005 004 003 002 001