โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของ สกสค. ผ่านระบบ  Zoom Cloud Meetings

        วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายสมนึก  แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การให้ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง การเงินบัญชี การเขียนหนังสือราชการ” และ “โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกคุณธรรม” วิชา “ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และเรื่องการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน”
         นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการอบรมวิถีใหม่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Cloud Meetings ซึ่งเป็นการอบรมแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 – 2, 7 – 8, 13 – 18 และ 21 – 22 กันยายน 2564 ให้แก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ทั่วประเทศ
         เลขาธิการฯ ฝากเน้นย้ำให้ผู้เข้าอบรมทุกคนตั้งใจ และมีสมาธิกับการอบรมครั้งนี้ เพราะทั้ง 3 โครงการเป็นเรื่องสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนา และการสร้างสรรค์งานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในมิติใหม่ ๆ โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกคุณธรรม เรื่องการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะการทำงานไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของงาน แต่คือเจตนารมณ์ในการทำงานที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะนำไปสู่ความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ และการยอมรับ ตลอดจนการยกระดับพัฒนามาตรฐานของการทำงานของเราได้ดียิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับ โดยเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นการอบรมรูปแบบใดก็สามารถเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้ หากทุกคนมุ่งมั่น ตั้งใจ และนำไปใช้

001 002 003 004 005 006