โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด

             วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และดำรงตำแหน่งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตราด จำกัด และนางสุมาลี ปัสนานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด ดำเนินการให้สมาชิก ช.พ.ค. และทายาทเซ็นต์ยินยอมการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

001 002 003