การมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

การมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี  บุณยเกตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จังหวัดตราด   โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานพิธีงานวันครูจังหวัดตราด     วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จังหวัดตราด

IMG_25600116_104429

นางสาวกัญญาวีร์    สุรศัพท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนประณีตวิทยาคม จังหวัดตราด สังกัด สพม. เขต ๑๗ ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทวี  บุณยเกตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท