การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังใหม่

            นายจำนง เหล่าคงธรรม และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด   เข้าร่วมประชุม การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ” ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2560  ณ  โรงแรมสีดา รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก 

IMG201709151305551505458072884 IMG201709161321071505561047843