ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด มีรายละเอียดดังนี้
1. การระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. 
– ให้สมาชิก ช.พ.ค. ระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ตามหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. (ฌค.2) กรณีสมาชิกระบุไว้เดิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงฯ 
– การเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ค. สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความประสงค์ โดยไม่มีการกำหนดระยะเวลา ให้ถือว่าการแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ของสมาชิก ช.พ.ค. ฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่สมบูรณ์
2.การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. พ.ศ. 2559
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
– เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ผู้สูงอายุ
– เพื่อช่วยสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่เป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
**ผู้มีสิทธิขอรับสวัสดิการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
– มีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป หรือมีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป
– ต้องมีการชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. เป็นปัจจุบัน
**ผู้ขอรับสวัสดิการทายาทของสมาชิก ต้องยินยอมให้ดำเนินการ เนื่องจากเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม จะหักเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่ทายาทจะได้รับคืนแก่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
3.โครงการคลีนิคสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ประจำปีงบการเงิน 2562
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ได้มีโครงการคลีนิคฯ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีภาระหนี้มีชีวิตดำรงอยู่เงินเดือนเหลือไม่ถึงร้อยละ20 เพื่อเป็นการรวมหนี้ให้กับสมาชิก วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้าน โดยมีเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ค้ำประกันร่วมด้วย โดยทายาทต้องยินยอมและรับผิดชอบในการชำระหนี้ จะหมดเขตในเดือนตุลาคม 2562

 

001 002 003 004 005