ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2562

              วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด มีรายละเอียดดังนี้
1.การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ซึ่งกำหนดการรับรางวัลดังนี้
– ระดับประเทศ จัดพิธีมอบรางวัล ในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ
– ระดับจังหวัด มอบในวันครูที่ 16 มกราคม 2563 โดยจะจัดส่งรางวัลให้สำนักงาน สกสค. จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการมอบรางวัลทั้งประเภทบุคคล และหน่วยงาน
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.otep-trt.go.th
2.สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 และได้ออกระเบียบเรียกว่า “ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยการจัดสวัสดิการโครงการสวัสดิการ 40/75 พ.ศ. 2562
3.พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ในวันที่ 21 – 24 กันยายน 2562 สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด แจ้งปิดทำการในวันที่ 23 – 24 กันยายน 2562

001 002 003 004