ประชุมคณะกรรมการชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด ประจำเดือน มิ.ย. 2564

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ดังต่อไปนี้
1.ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ครูที่ได้รับความเดือนร้อนหลายรายอย่างต่อเนื่อง
2.สมาชิก ช.พ.ค. ที่ยังไม่ได้ทำการระบุสิทธิ สามารถยื่นหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด
3.โครงการครูช่วยครู “กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” ซึ่งดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและจัดอบรมครูจิตอาสา เพื่อเป็นตัวแทนในการออกเยี่ยมผู้ป่วย
4.โครงการจิตอาสา จะดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม โดยจะขอความร่วมมืออาสาสมัครจิตอาสา จำนวน 50 คน เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

001 002 003